Lutherbibel 1984: Psalm 131, Kindliche Ergebung

Christian Rädisch, Industriekaufmann, 47, Berlin
Lutherbibel 1984: Psalm 131, Kindliche Ergebung – Von David, ein Wallfahrtslied.

aus: Berlin – Frühstücksgruppe liest.