Kurt Tucholsky: Berlin-Paris – Geschichten aus zwei Städten

Natalia Irina Roman, cultural manager & installation artist, Berlin
Kurt Tucholsky: Berlin-Paris – Geschichten aus zwei Städten

aus Lissabon