Jill Murphy: Nur fünf Minuten Ruh‘

Martina Fandrich, Gastronomin – Kaffeehaus Selig, Berlin
Jill Murphy: Nur fünf Minuten Ruh‘ (Betz)

Kaffeehaus Selig

aus: Berlin – Schillermarkt liest.