Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns

Florian Weber, Gründungsmitglied juniorwiki, 33, Berlin
Heinrich Böll: Ansichten eines Clowns (Kiepenheuer & Witsch)

aus: Berlin – juniorwiki liest.