Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe

Jochen Thermann, Autor / Dramaturg, 36, Berlin
Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares (Ammann)

aus: Berlin – ASPHALT GRÜN liest.