Berthold Brügge: Mit Oll Topp bie Kap Huurn un anner Geschichten

Thea Teßmer, Rentnerin, 70, Samtens
Berthold Brügge: Mit Oll Topp bie Kap Huurn un anner Geschichten (Hinstorff)

aus: Rügen – Up Platt.