Bernd Udo Schwenzfeier: Kälter als Eis

Bernd Udo Schwenzfeier, Erster Kriminalhauptkommissar i. R., 67, Berlin
Bernd Udo Schwenzfeier: Kälter als Eis (Schardt)

aus: Berlin – Kripo liest.